شماره حساب‌های بورس اوراق بهادار
کاربر

ملی

شعبه: بورس اوراق بهادار کد ۶۹۵
شماره حساب: ۰۱۰۳۹۳۲۰۰۰۰۰۶ IR۱۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۹۳۲۰۰۰۰۰۶
کاربر

ملت

شعبه: بورس اوراق بهادار کد ۶۲۰۵۹
شماره حساب: ۱۹۹۰۱۱۸۷۰ IR۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۹۰۱۱۸۷۰
کاربر

پارسیان

شعبه: حافظ کد ۱۰۳۹
شماره حساب: ۰۱۰۰۱۰۰۴۷۱۰۰۴ IR۴۲۰۵۴۰۱۰۳۹۰۲۱۱۰۱۰۰۴۷۱۰۰۴
کاربر

صادرات

شعبه: ایستگاه عوارضی کد ۱۲۶۷
شماره حساب: ۰۱۰۱۷۹۶۴۲۱۰۰۶ IR۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۷۹۶۴۲۱۰۰۶
کاربر

تجارت

شعبه: انقلاب نجات الهی کد ۱۶۵
شماره حساب: ۰۱۶۶۶۲۴۲۶۶ IR۹۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۶۶۲۴۲۶۶
کاربر

پاسارگاد

شعبه: بهشتی کد ۲۳۰
شماره حساب: ۲۳۰۱۱۰۵۷۲۳۵۱ IR۵۵۰۵۷۰۰۲۳۰۱۱۰۰۰۰۵۷۲۳۵۰۰۱
کاربر

سامان

شعبه: سی تیر کد ۸۴۹
شماره حساب: ۸۴۹۴۰۴۷۷۲۶۱ IR۹۰۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۰۴۷۷۲۶۰۰۱